Financiële verantwoording

*Vanaf 19 december ontvangt De VertelTuin voor 5 jaar een jaarlijkse gift van € 1200,00 onder nummer 1607103001

Balans per 31 december
Activa 31-12-2019 31-12-2018 2017
Liquide middelen 5,06 46,67 11,47
Kruisposten 0,00
Totaal 5,06 46,67 11,47
Passiva 31-12-2019 31-12-2018 2017
Stichtingvermogen -4950,70 -5788,53 -4135,42
* Achtergestelde lening M.Faas 4955,76 5835,20 4146,89
Totaal 5,06 46,67 11,47
Staat van baten en lasten over 2019 2019 2018 2017
Omzet Voorstellingen 488,50                        789,50                       1.235,00
Giften       294,00                       260,00                          144,00
Subsidie 979,16                        233,00                         233,00
Som der exploitatiebaten    1.761,66                     1.282,50                       1.612,00
Overige bedrijfskosten
Huisvestigingskosten       517,75                     1.620,75                      1.646,38
Advertentiekosten   1.006,68                      1.143,63                         797,38
Algemene kosten       133,85                         145,39                          235,72
Som der exploitatielasten    1.658,28                     2.909,77                      2.679,48
Financiële baten en lasten       119,39                         110,39                          130,55
Resultaat       -16,01                    -1.737,66                     -1.198,03