Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2018 Begroting 2018 2018 2017
Omzet Voorstellingen 1000       789,50    1.235,00
Giften 200       260,00       144,00
Subsidie 233       233,00       233,00
Som der exploitatiebaten 1433    1.282,50    1.612,00
Overige bedrijfskosten
Huisvestigingskosten 1500    1.620,75  v    1.646,38
Kantoorkosten 800    1.143,63  v       797,38
Algemene kosten 200       145,39  v       235,72
Som der exploitatielasten 2400    2.909,77    2.679,48
Financiele baten en lasten 125       110,39       130,55
Resultaat , – 967  -1.737,66  -1.198,03